سال حمایت از کالای ایرانی گرامی باد
شنبه ٠٥ مهر ١٣٩٩

نمایش اخبار


دانشجو: فرشته فرهاد مقطع: كارشناسي ارشد رشته تحصيلي: زمين شناسي گرايش: چينه شناسي و فسيل شناسي دانشگاه: شهيد بهشتي استاد راهنما: دكتر انوشيروان كني
١٠:٠٦ - شنبه ٢٣ مهر ١٣٩٠ - تعداد نظرات : ٠

دانشجو: فهيمه شكرانه مقطع: كارشناسي ارشد رشته تحصيلي: زمين شناسي گرايش: نفت دانشگاه:آزاد اسلامي- واحد علوم و تحقيقات استاد راهنما: دكتر حسين رحيم پور بناب
١٠:٠٦ - شنبه ٢٣ مهر ١٣٩٠ - تعداد نظرات : ٠

دانشجو: علي مقدس مقطع: كارشناسي ارشد رشته تحصيلي: مهندسي مكانيك گرايش: تبديل انرژي دانشگاه: صنعتي شريف استاد راهنما: دكتر محمد حسن سعيدي
١٠:٠٤ - شنبه ٢٣ مهر ١٣٩٠ - تعداد نظرات : ٠

دانشجو: فاطمه نجفي مقطع: كارشناسي ارشد رشته تحصيلي: زمين شناسي گرايش: رسوب شناسي و سنگ شناسي رسوبي دانشگاه: شهيد بهشتي استاد راهنما: دكتر ميررضا موسوي
١٠:٠٤ - شنبه ٢٣ مهر ١٣٩٠ - تعداد نظرات : ٠

دانشجو: علي خسرواني پور مصطفي زاده مقطع: كارشناسي ارشد رشته تحصيلي: مهندسي شيمي گرايش: مهندسي شيمي دانشگاه: شيراز استاد راهنما: دكتر محمد رضا رحيم پور
١٠:٠٣ - شنبه ٢٣ مهر ١٣٩٠ - تعداد نظرات : ٠

دانشجو: سعيد جباري بوكاني مقطع: كارشناسي ارشد رشته تحصيلي: زمين شناسي گرايش: نفت دانشگاه: آزاد اسلامي- واحد تهران شمال استاد راهنما: دكتر سيدرضا موسوي حرمي
١٠:٠١ - شنبه ٢٣ مهر ١٣٩٠ - تعداد نظرات : ٠

<< صفحه قبلی12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 صفحه بعدی >>