سال حمایت از کالای ایرانی گرامی باد
پنج شنبه ٢٣ ارديبهشت ١٤٠٠

پروژه‌ها

لیست پروژه های پژوهشی در حال اجرا:

1- گاز دوست کردن مخازن گاز میعانی به منظور شبیه سازی و افزایش تولید در یکی از میادین منتخب شرکت نفت مناطق مرکزی ایران

2- بررسی علل و منشا ژئوشیمایی افزایش سولفید هیدروژن در چاه های تولیدی گروه دهرم و سازند دشتک میادین شانول و دالان و ارائه راهکارهای اجرایی

3- بهبود عملکرد اورینگ های مکانیکال سیل در پمپهای گریز از مرکز میدان گازی تنگ بیجار

4- حذف زیستی هیدروکربونهای نفتی به در محل با استفاده از باکتریهای جدا شده از خاک آلوده منطقه بهره برداری نفت شهر و کنسرسیوم میکروبی آنها