سال حمایت از کالای ایرانی گرامی باد
پنج شنبه ٢٣ ارديبهشت ١٤٠٠

پروژه های پژوهشی در حال اجرا

1- گاز دوست کردن مخازن گاز میعانی به منظور شبیه سازی و افزایش تولید در یکی از میادین منتخب میادین شرکت نفت مرکزی ایران

 2- بررسی علل و منشا ژئو شیمیایی افزایش سولفید هیدروژن در چاه های تولیدی گروه دهرم و سازند دشتک میادین شانول و دالان و ارائه راهکارهای اجرایی

 3- بهبود عملکرد اورینگ های مکانیکال سیل در پمپهای گریز از مرکز میدان گازی تنگ بیجار

 4- حذف زیستی هیدروکربونهای نفتی به روش در محل با استفاده از باکتریهای جدا شده از خاک آلوده منطقه بهره برداری نفت شهر و کنسرسیوم میکروبی آنها 

  5- ساخت گل سبک حفاری و تکمیل چاه (Light mud & Completion Fluid)