سال حمایت از کالای ایرانی گرامی باد
پنج شنبه ٢٣ ارديبهشت ١٤٠٠

پژوهش و توسعه در یک نگاه

خط مشي كيفيت

شركت نفت مناطق مركزي ايران يكي از پنج شركت عمدة توليدي در ساختار جديد شركت ملي نفت ايران مي باشد كه مسئوليت اكتشاف ، توليد ، فرآورش و انتقال بخش عمدة گاز و بخشي از ميادين نفتي كشور را در خشكي به عهده دارد.
حوزه فعاليت هاي اجرايي و عملياتي اين شركت كه در برگيرندة بيش از 55 ميدان گازي و نفتي شناخته شده مي باشد، در بخش وسيعي از فلات ايران گسترده است. عملكرد اين مجموعه تاثير بسزايي در چرخه اقتصاد و حفظ و صيانت منابع و ثروت ملي كشور دارد . ستاد مركزي اين شركت كه مسئوليت ارائه خدمات مهندسي ، مديريتي ، پشتيباني مورد نياز مجموعه را بعهده دارد، جهت انجام مطلوب ماموريتها و وظايف خود و جلب رضايت شركت ملي نفت ايران اهداف زير را دنبال مي نمايد:
- حفظ و صيانت ميادين هيدروكربوري
- بكارگيري فن آوري نوين در راستاي افزايش بهره وري
- بهبود برآورد ، برنامه ريزي ، اجرا و كنترل مناسب طرحهاي توسعه اي و سرمايه اي مورد نياز جهت افزايش سقف توليد در مناطق عملياتي مجموعه.
- برنامه ريزي وكنترل بر رعايت مناسب پروژه هاي عملياتي در مناطق مجموعه
- نظارت و كنترل بر رعايت مناسب ايمني در مناطق عملياتي مجموعه
- رشد و ارتقاء دانش فني ـ تخصصي و سطح آگاهي پرسنل شركت
- تامين مناسب منابع مورد نياز شركت ، همسو با دانش روز صنعت نفت
اين شركت جهت ارتقاء عملكرد خود و نيز تحقق اهداف فوق نسبت به استقرار و اجراي سيستم مديريت كيفيت مبتني بر استاندارد ISO 9001(2000) اقدام نموده است. لذا مديريت شركت ضمن تعهد به بهبود مستمر اثر بخشي اين سيستم ، از كليه همكاران تقا ضا دارد با تمام توان و تلاش خود در جهت اجراي خط مشي كيفيت و دستيابي به اهداف كيفي و ارتـقاء فرهنگ كاردر محيـطي صميمانه كوشش نمايند. خط مشي كيـفيت شركت از نـظر كفايت و تنـاسب با الـزامات و خواستـه هاي شركت ملي نفت ايران و نيازهاي شركت نفت مناطق مركزي ايران تحت بازنگري مديريت قرار مي گيرد.